Inauguration of Nikola Tesla Monument — Monday, September 23, 2013

Go to top